Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych i ekosystemy reprezentatywne

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) oraz strefy ochronne i powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne na terenie naszego Nadleśnictwa.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.
Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

    HCVF1
    lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
        HCVF 1.1. Obszary chronione
            HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
            HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
        HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
     
    HCVF2
    Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
    HCVF3
    Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
        HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia
                      gospodarki leśnej
        HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce
                       pospolite i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne
                       obszary gospodarki leśnej.
    HCVF4
    Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
        HCVF 4.1 Lasy wodochronne
        HCVF 4.2 Lasy glebochronne
    HCVF5
    Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności
    HCVF6
    Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
   

       Ekosystemy reprezentatywne to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

    W poniższych załącznikach można zobaczyć lokalizację ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF występujących w naszym Nadleśnictwie.