Asset Publisher Asset Publisher

Nowe Prawo Łowieckie

Zakaz udziału dzieci w polowaniach i zwiększenie odległości prowadzenia polowań od zabudowań - to tylko niektóre ze zmian, w prawie łowieckim, uchwalone 6.03.2018r. przez Sejm.

Głównym powodem nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie była konieczność dostosowania jej przepisów do norm obowiązujących w Unii Europejskiej oraz usunięcie niekonsekwencji w przepisach dotychczas obowiązujących.

Rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego wpłynął do Sejmu pod koniec 2016 roku. Przez ten czas wprowadzono do niego wiele zmian. W obecnym kształcie projekt zwiększa nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ) i wprowadza dezubekizację władz związku. Przyjęte poprawki dadzą ministrowi m.in. możliwość zatwierdzania statutu PZŁ, powoływania zarządu związku, a w organach PZŁ nie będą mogły zasiadać osoby z przeszłością związaną z organami bezpieczeństwa w okresie PRL.

Ustawa spełnia niektóre z postulatów stawianych przez grupy proekologiczne m.in. zakaz udziału w polowaniach dzieci poniżej 18 roku życia, łatwiejsze wyłączanie swojej ziemi z obwodów łowieckich oraz zwiększenie minimalnej odległości prowadzenia polowań od zabudowań.

Odległość od zabudowań, w której można strzelać, zwiększono ze 100m do 150m.

Ustawa dostosowała prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w 2014 roku orzekł, że prawa właścicieli nieruchomości nie są wystarczająco uwzględnione podczas kształtowania obwodów łowieckich. W związku z tym projekt przewiduje możliwość zakazu polowania na prywatnym terenie, jeśli jego właściciel złoży oświadczenie w tej sprawie do starosty, bez podawania przyczyny. Jednak poprawka ta ma drugie dno. W przypadku wyłączenia ziemi, na życzenie właściciela, nie będzie on miał możliwości ubieganie się o odszkodowanie z tytułu szkód łowieckich.

Zmiany objęły także skład zespołu szacującego szkody łowieckie. Szacowania szkód łowieckich ma dokonywać oprócz przedstawiciela obwodu łowieckiego oraz właściciela gruntu rolnego również przedstawiciel gminy. W przypadku zakwestionowania decyzji o odszkodowaniu właścicielowi gruntu rolnego, na terenie którego wystąpiła szkoda, będzie przysługiwać prawo odwołania do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Oto najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Ustawa trafiła do Senatu. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy, w obecnym kształcie, to 1.04.2018r.