Lista aktualności Lista aktualności

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

1.04.2018 r. w życie weszły nowe zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Nowye przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 651), wprowadzają następujące zasady:

  1. Poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
  2.  Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania, dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
  3. Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
  4. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
  1. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

  Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.