Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Zagadnienie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych doczekało się kolejnej zmiany.

Z dniem 23.08.2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507), zgodnie z którą (art.46 ust. 3 w/w ustawy) wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Co to oznacza w praktyce?

Poszkodowany rolnik składa wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej do zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego powstała szkoda. Może to być koło łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) nadleśnictwa. Powiat górowski podzielony jest na 16 obwodów łowieckich z czego 13 obwodów jest dzierżawionych przez koła łowieckie, a 3 obwody stanowią OHZ nadleśnictwa. Dzierżawcy (koła łowieckie) lub zarządcy obwodów łowieckich (nadleśnictwo) zobowiązani są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół, który składa się z przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciela koła łowieckiego lub OHZ oraz właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o szacowanie powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, miejsce wystąpienia szkody ( np. obręb ewidencyjny i nr działki), rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W jakich przypadkach dokonuje się tylko i wyłącznie szacowania ostatecznego?

Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego. Jeżeli szkoda została wyrządzona w płodach rolnych albo przez dziki na łąkach i pastwiskach lub gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed uprzątnięciem uprawy lub w trakcie jej uprzątania, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Co się dzieje, gdy brakuje członków zespołu szacującego szkodę?

W przypadku gdy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych lub przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie stawi się na szacowanie ich nieobecność nie wstrzymuje czynności szacowania szkód.

Czy i jak można ograniczyć szkody?

Temat szacowania szkód jest trudny i kosztowny, ze względu na duże obciążenia dla kół łowieckich wypłatami odszkodowań, dlatego też zgodnie z ustawą Prawo łowieckie art. 47 właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w odpowiednim zabezpieczaniu swoich gruntów przed szkodami.

Czy zawsze rolnikowi przysługuje odszkodowanie?

Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo łowieckie nie za wszystkie szkody przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie nie przysługuje:

- osobom, którym przydzielono grunty, stanowiące własność Skarbu Państwa, jako deputaty rolne na gruntach leśnych,

- dzierżawcom gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa,

- posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie uprzątnęli, w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru, danego gatunku roślin. O terminie zakończenia zbiorów, w danym regionie, decyduje sejmik województwa w drodze uchwały.

- posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń zapobiegających szkodom lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.

- posiadaczom uszkodzonych upraw za szkody, nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, za szkody w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, czy też za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

- odszkodowanie nie przysługuje również za szkody, które powstały na nieruchomościach w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.